Pedagogische visie en beleid

Pedagogische visie en beleid

Voor u als werkende ouder is een veilig en vertrouwd opvangadres voor uw kind(eren) van onschatbare waarde. U gaat daarbij niet over één nacht ijs en stelt hoge eisen.

Mikz kinderopvang doet dat ook. U ziet dat ook terug in onze pedagogische visie en beleidsplan. Wij vinden het belangrijk dat elk kind de optimale kans krijgt om zich te ontwikkelen. Het bieden van een rijke leeromgeving met ongevormd en open materiaal en activiteiten passend bij de ontwikkelingsfase van het kind staan hierbij centraal. Opgroeien is ontdekken!

De drie pedagogen vormen de basis van onze pedagogische visie. Binnen onze kindcentra en gastouderopvang leggen we verbinding tussen de eerste pedagoog, de kinderen zelf, de tweede pedagoog, de volwassene en de derde pedagoog, de ruimte en het materiaal. Wij bieden meer dan enkel verzorgende opvang! Dit doen we samen met de ouders, school en andere organisaties rondom het kind.

Elke locatie heeft een eigen pedagogisch werkplan. Hierin is weergegeven hoe de pedagogische visie en het pedagogisch beleid worden vertaald naar de dagelijkse praktijk van die specifieke locatie. Elke locatie brengt zijn eigen accenten aan, passend bij de ligging en mogelijkheden van die locatie. Het beschrijft ook praktische zaken als de samenstelling en grootte van de groepen, welke activiteiten er zijn en hoe er met de kinderen wordt omgegaan. 

Pedagogische visie (pdf)
Pedagogisch beleidsplan (pdf)

Voorschoolse educatie bij Mikz

We werken bij de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven van Mikz meer en meer met voorschoolse educatieprogramma's. Met deze speciale programma’s voor peuters stimuleren we hun ontwikkeling en proberen we (taal)achterstanden te voorkomen. Dit alles om ze spelenderwijs voor te bereiden op de basisschool!

De kennis en ervaring van de pedagogisch medewerkers wordt verder uitgebreid. Zij worden opgeleid voor het werken met thema's binnen de voorschoolse educatieprogramma's.

De activiteiten en inrichting zijn afgestemd op de thema's en op het werken met kleine groepjes kinderen binnen de grote groep.

Om een soepele doorgaande lijn voor kinderen te bereiken is goede samenwerking met consultatiebureaus, basisscholen,bibliotheken, etc. van belang. Samen begeleiden we kinderen in hun ontwikkeling.

Lees het document, Voorschoolse educatie bij Mikz (pdf) voor meer informatie.